v

משלוח חינם בקנייה מעל 399 ₪

תנאי שימוש

כללי

אתר זה הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כקטלוג וחנות משקפיי אקסטרים .
* האתר משמש כאמור, בין היתר, למטרות מכירת מוצרים המשווקים על ידי אופטיק ויזין אקסטרים.
.* המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצרי אקסטרים הנמכרים על ידה מעת לעת ואין בכך כדי לחייב את אקסטרים בכל דרך שהיא, כדי להחזיק מלאי ו/או מגוון מסוים של מוצרים באתר.
אקסטרים רשאית לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מראש, איזה מהמוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.
. * אין בהצעת האתר למכירת מוצר מסוים כדי להוות התחייבות כלשהי באשר לקיומו של מוצר זה במלאי ו/או לאפשרות מכירתו בעתיד.
יובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את אקסטרים.
כפי המפורט להלן, אין בהמצאות המוצרים באתר כדי להוות אינדיקציה כי המוצר מצוי במלאי.
בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי, תהא אקסטרים רשאית לבטל העסקה ביחס לאותו מוצר שאינו במלאי, תוך משלוח הודעה אליך על ביטול העסקה.

* מחירים
*. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח המפורטים להלן.
*. מובהר כי ככל שיחולו בזמן הקנייה היטלים ו/או מיסים ו/או תשלומי חובה נוספים ייווספו ההיטלים האמורים למחיר המפורט באתר.
*. המחירים המוצגים הם המחירים הנכונים למועד הנקוב בדף המחירים.

תשלום:

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

מלאי ואספקה:

במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי, אנו מתחייבים להודיע ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר, ובכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו , ככלל פריטים חסרים ישלחו בנפרד תוך פרק זמן קצר ובתנאי כי הם קיימים במלאי היבואן,או היצרן ולא נחייב בדמי משלוח על הפריטים שהיו חסרים.
אנו שולחים את הפריטים לכל מקום בארץ. מחיר המשלוח כמפורסם באתר , יתווסף לסך סכום המוצרים בעגלת הקניות, ויציין בחשבונית.

אספקת המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום הרכישה .

ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה ורק לאחר אישור הביטול ע”י החברה.
במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5%. אך לא למעלה מ- 100 ש”ח ועל פי חוק, אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר לחברתנו על הלקוח.כמו כן ,לא תזוכה עלות דמיי המשלוח בכל מקרה .
ניתן להחליף כל מוצר שלם ובאריזתו המקורית וללא שימוש המוצר ובצירוף חשבונית הקניה, תוך 14 יום מיום הקניה.על הפריטים המוחזרים להגיע אל משרדינו או סניפיי אקסטרים .
סניף ראשי והנהלה: אקסטרים אופטיק
סוקולוב 81 רמה”ש
03-9466444

משלוח:

הוצאות המשלוח למשרדינו חלות על הקונה. פריטים אשר נפגמו במשלוח יוחלפו על ידנו בפריט זהה ללא כל תמורה כאשר המשלוח יעשה על ידנו ללא כל תמורה , מיד עם הגעת הפריט הפגום למשרדנו במידה ואזל מן המלאי תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאי שלא עברו 10 ימים מיום ההזמנה .
למוצרים הנמכרים באתר ו/או בחנות תינתן תעודת אחריות של היבואן, מובהר בזאת כי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על היבואן ויצרן הציוד על פי כתב האחריות המצורף לפריט, ואם חלה תקלה בפעולתו על הצרכן לפנות לחברתנו ו/או ליבואן בצירוף כתב האחריות שבידו.
האחריות חלה בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר.
המשלוח יגיע ישירות ללקוח לביתו לפי הכתובות אותה רשם בפרטי ההזמנה באתר .
פריט שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף בפריט זהה לאחר בדיקת מעבדה אשר תקבע האם הפגם במשקף הוא פגם בייצור וככזה במסגרת האחריות אם לאו. במידה ויימצא כי הפגם במשקף נובע משימוש בלתי סביר של הלקוח ואינו במסגרת האחריות, תציע החברה ללקוח הצעת מחיר לתיקון המשקפיים.
הוצאות המשלוח של הפריט הפגום יחולו על הלקוח ,החזרת המוצר ללקוח לא יחויב בדמי משלוח אנו מתנצלים מראש על טעויות טכניות ומודים על כל הערה של לקוחותינו לתיקון בהתאם.

על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים כפי שיפורט בטופס הקניה.

כרטיס האשראי

אנו מתחייבים שלא להעביר פרטי לקוחותינו לצד ג’.החברה תשתמש במידע לצרכי מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח.
החברה שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות .
האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בגין מוצר ו/או שירות

Search

צריך עזרה?